Các loại cây giống được sản xuất tại Vườn Ươm Nguyên Hạnh:

Cây giống Keo lai giâm hom không túi bầu.
Cây giống Keo lai giâm hom trong túi bầu.
Cây giống Keo lai giâm hom
không túi bầu.
Cây giống Keo lai giâm hom
trong túi bầu.
Cây giống Bạch đàn cấy mô U6 trong túi bầu.
Cây giống Keo lai các dòng cấy mô trong túi bầu dùng trồng rừng.
Cây giống Bạch đàn cấy mô U6
trong túi bầu.
Cây giống Keo lai các dòng cấy mô
trong túi bầu dùng trồng rừng.
Cây giống Bạch đàn mô mầm U6
Cây giống Keo lai mô mầm
Cây giống Bạch đàn mô mầm U6
Cây giống Keo lai mô mầm
PCây Keo lai cấy mô trồng vườn đầu dòng
Bình Keo Rễ
Cây Keo lai cấy mô trồng vườn đầu dòng Bình Keo Rễ
Cây Keo Lai
Vườn Keo Lai
Cây Keo Lai Vườn Keo Lai
Hom Keo Lai
Vườn Keo Mẹ
Hom Keo Lai Vườn Keo Mẹ
Bạch Đàn Mô Mầm
Bạch Đàn Mô U6
Bạch Đàn Mô Mầm Bạch Đàn Mô U6
Keo Lai Mô 5 tháng tuổi
Keo Lai Mô 5 tháng tuổi
Keo Lai Mô 5 tháng tuổi Keo Lai Mô 5 tháng tuổi
Cây Bạch Đàn Mô U6 xuất vườn
Bạch Đàn 6 Tháng ở Thực địa
Cây Bạch Đàn Mô U6 xuất vườn Bạch Đàn 6 Tháng ở Thực địa